• Oznam ŠKD

  Od pondelka 19.4.2021 bude prevádzka ŠKD denne do 17.00 hod.

 • Oznam z 13.4.2021 !!!

   Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR žiaci 8. a 9. ročníka a triedy D2 nastupujú 19.apríla 2021 do školy na prezenčné vyučovanie. Podmienkou nástupu do školy je negatívny kloktací, antigénový alebo PCR test žiaka a tiež negatívny test jedného zákonného zástupcu.
  V stredu 14.4.2021 v 3. budove sa uskutoční testovanie KLOKTANÍM pre žiakov 8. a 9. ročníka a triedy D2 podľa nasledovného harmonogramu:
  8.00 – 8.29........8.A
  8.30 – 8.59........8.B
  9.00 – 9.29........9.A
  9.30 – 9.59........9.B
  10.00 – 10.30....D2
  Žiaci 8. a 9. ročníka a triedy D2 MUSIA priniesť na testovanie kloktaním vyplnené tlačivá: Súhlas_dotknutej_osoby a Zber_udajov. Bez vyplnených tlačív nebude žiak testovaný!!!
  V pondelok 19.4.2021 musí žiak 8. a 9. ročníka a triedy D2 priniesť Čestné_vyhlásenie vyplnené rodičom/zákonným zástupcom a kópiu negatívneho testu rodiča/zákonného zástupcu.
  Pre rodičov pripájame Informacný list k testovaniu žiakov na skolach-pre rodicov, kde je postup na získanie personalizovaného výsledku testu jeho dieťaťa.
  Inštruktážne video pre žiakov k testovaniu kloktaním:
  www.testujemeskoly.sk/

   

 • Oznam zo 7.4.2021

  V týždni od 12.4.2021 do 16.4.2021 žiaci II. stupňa naďalej pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou.

  Preto testovanie kloktaním žiakov II. stupňa, ktoré bolo plánované tento týždeň (7.4. - 9.4.2021), NEBUDE.

   

  O ďalších zmenách Vás budeme informovať.

 • Zápis do 1. ročníka pre škol. rok 2021/2022

  Na základe usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zápis do 1. ročníka bude BEZ PRÍTOMNOSTI DETÍ.

  Zákonný zástupca budúceho prváka vyplní elektronickú PRIHLÁŠKU - tu.

  V prípade, že zákonný zástupca nemá možnosť vyplniť a odoslať prihlášku elektronicky, môže v dňoch 12., 13. a 14.4.2021 v čase od 14,00 hod. do 16,30 hod. vyplniť prihlášku osobne na sekretariáte školy.

 • Testovanie žiakov II. stupňa kloktaním

  V týždni od 7.4.2021 do 9.4.2021 je naplánované v škole testovanie kloktaním žiakov II. stupňa. Zákonný zástupca je povinný vyplniť tlačivá Súhlas dotknutej osoby.docx a Zber údajov.docx. Tieto tlačivá je možné si vyzdvihnúť aj v kancelárii školy.

  Vyplnené tlačivá MUSIA žiaci priniesť so sebou do školy v deň testovania kloktaním  - termín bude upresnený.

  Žiak, ktorého rodičia nesúhlasili s testovaním kloktaním, musí pri nástupe do školy predložiť negatívny antigénový test.

  Naďalej platí povinnosť jedného zákonného zástupcu predložiť pri nástupe žiaka do školy negatívny test, ktorým sa musí preukazovať každých 7 dní.

 • Oznam z 29.3.2021

  V dňoch 1.4.2021 až 6.4.2021 sú veľkonočné prázdniny. Vyučovací proces pokračuje v nezmenenej podobe od stredy 7.4.2021.

 • Zápis do I. ročníka ZŠ pre školský rok 2021/2022

  V dňoch 12., 13. a 14. apríla 2021 sa uskutoční zápis do I. ročníka našej základnej školy.

  Podrobné informácie k zápisu zverejníme na stránke školy po veľkonočných prázdninách.

 • SYMBOLICKÁ LOĎ

  Do školy priplávala symbolická loď nádeje - Nádej.

 • Nástup do školy

  Od 8.marca 2021 žiaci I.stupňa a špeciálnych tried budú prichádzať ráno do školy podľa nasledovného harmonogramu:

    o 7,35 hod. žiaci 4. ročníka

    o 7,40 hod. žiaci 3. ročníka

    o 7,45 hod. žiaci 2. ročníka, tried D1 a D2

    o 7,50 hod. žiaci 1. ročníka.

   

    ŠKD bude v prevádzke denne po skončení vyučovania vždy do 15,00 hod.

   

    Výdaj obedov v ŠJ bude v osobitnom režime od 11,15 hod. do 13,00 hod.

    Spôsob odhlasovania z obedov zostáva nezmenený. V prípade otázok sa obráťte telefonicky na vedúcu ŠJ.

 • Oznam zo 4.3.2021

  Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/10079:2-A 1810 a povolenia zriaďovateľa školy sa na I. stupni a v špeciálnych triedach od8. marca 2021 obnoví prezenčné vyučovanie, prednostne pre žiakov, ktorísú deťmi zamestnancov s nevyhnutným výkonom práce, alebo pre žiakov,ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

  Na základe výsledku prieskumu bude v prevádzke aj školská jedáleň a ŠKD.

  Pri nástupe do školy je zákonný zástupca žiaka povinný predložiť Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov a  INFORMÁCIE pre dotknuté osoby.

    Vyučovanie na druhom stupni v týždni od 8. marca 2021 pokračuje dištančnou formou.


 • Oznam z 25.2.2021

   

  Od 1.3.2021 do 5.3.2021 sú jarné prázdniny. Vyučovanie začína 8.3.2021.

  O forme vyučovania po jarných prázdninách Vás budeme informovať.

 • Oznam z 12.2.2021

  V týždni od 15.2.2021 pokračuje vyučovanie na I. aj II. stupni dištančnou formou.

 • Oznam z 10.2.2021

  Riaditeľ ZŠ Močenok oznamuje, že od pondelka 15.2. 2021 bude otvorená ŠKD pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu.

  ŠKD bude otvorená denne od 7,30 hod. do 15,00 hod.     

  Prihlásiť  dieťa do ŠKD môžete na tel.č. 037 655 28 94 alebo na mailovej adrese školy najneskôr do 12.2.2021 do 9,00 hod.

  Obaja rodičia žijúci v spoločnej domácnosti sú povinní predložiť potvrdenie od zamestnávateľa.

 • Oznam zo dňa 6.2.2021

  Na základe rozhodnutia vlády SR, okresy v 4.stupni - čierne okresy - medzi ktoré patrí aj okres Šaľa, školy neotvárajú.

  ZŠ Močenok zostáva v móde dištančného vzdelávania na 1. aj 2. stupni vrátane špeciálnych tried.

 • Oznam zo dňa 5.2.2021

  Na základe dostupných informácií je predpoklad, že pre ročníky 1.-4. a špeciálne triedy bude škola a ŠKD otvorená od 9.2.2021.

  Otvorenie školy je však podmienené výsledkami testovania v obci 5.2. a 6.2. 2021.

      V prípade nástupu dieťaťa do školy zákonný zástupca musí predložiť vyplnené tlačivá: ČESTNÉ VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI.docx a INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY.docx .

      Žiaci II. stupňa pokračujú naďalej v dištančnej forme vzdelávania.

 • Oznam 29.1.2021

  Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR žiaci I. a II. stupňa základnej školy v týždni od 1.2.2021 do 5.2.2021 budú naďalej pokračovať vo vzdelávaní dištančnou formou.

 • Rozhodnutie MŠVVaŠ SR

  Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR žiaci I. a II. stupňa základnej školy v týždni od 25.1.2021 do 29.1.2021 budú naďalej pokračovať vo vzdelávaní dištančnou formou.

 • Klasifikácia žiakov za I. polrok škol. roka 2020/2021

  Klasifikácia žiakov za I.polrok škol. roka 2020/2021 bude ukončená k 31. januáru 2021.

 • Rozhodnutie o spôsobe hodnotenia žiakov ZŠ v 1.polroku šk. roku 2020/2021

  Riaditeľ Základnej školy v Močenku oznamuje, že v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ SR
  zo dňa 4. 1. 2021 a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 21. 1. 2021 /per rollam/ rozhodol o spôsobe hodnotenia žiakov Základnej školy, Školská 1699/23, Močenok takto:

  1. V prvom ročníku ZŠ sa v čase mimoriadnej situácie vo všetkých predmetoch okrem výchovných predmetov hodnotenie v 1. polroku realizuje formou slovného hodnotenia v zmysle Metodického pokynu MŠVVaŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ.

  2. V druhom až deviatom ročníku ZŠ sa v čase mimoriadnej situácie  hodnotenie  realizuje formou klasifikácie vo všetkých predmetoch, okrem výchovných predmetov.

  3. Všetky výchovné predmety v prvom až deviatom ročníku ZŠ sa nebudú hodnotiť. Vo výpise za I. polrok šk. roka 2020/2021 sa v predmete uvedie slovo absolvoval/absolvovala.      

  Sú to predmety:

   a) pracovné vyučovanie  

   b) výtvarná výchova 

   c) hudobná výchova

   d) telesná a športová výchova  

   e) etická výchova  

   f) náboženská výchova

   g) technika

   h) informatika

  i) dramatická výchova

   Podmienky v čase mimoriadnej situácie neumožňujú naplniť ciele týchto predmetov kvalitnou a plnohodnotnou realizáciou.

  Získavanie podkladov na hodnotenie počas dištančného vzdelávania

  Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania v škole najmä:

   · z portfólií žiackych prác,

   · rozhovormi so žiakmi,

   · konzultáciou s rodičmi.

   Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.

   

   

  V Močenku dňa 21. 1. 2021                                                              Mgr. Eduard Lacko

                                                                                                                  riaditeľ školy

   

 • Oznam z dňa 14. 1. 2021

  Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR žiaci I. a II. stupňa základnej školy budú v týždni od 18.1.2021 do 22.1.2021 pokračovať vo vzdelávaní dištančnou formou.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 1699/23, Močenok
  Školská 1699/23
  951 31 Močenok
 • Základná škola: +421 x 037 6552894

Fotogaléria