Rodičovské združenie

Rodičovské združenie pri Základnej škole Močenok bolo zriadené zriaďovacou listinou zo dňa 11.3.2002. Jeho hlavným cieľom je spolupodieľanie sa na riešení výchovno-vzdelávacích výsledkoch  školy a vzájomná spolupráca medzi rodičmi a pracovníkmi školy v záujme rozvíjania sa a napredovania školy.

Činnosť RZ sa riadi schválenými stanovami a ustanoveniami príslušných zákonov, týkajúcich sa činnosti RZ.

Každoročne, minimálne 1x za rok sa uskutočňuje zasadnutie členov RZ, na ktorom vedenie školy informuje o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy v uplynulom šk. roku, vedenie školy predkladá Plán práce na nový školský rok a pokladníčka združenia informuje o Prehľade hospodárenia RZ za uplynulý šk. rok. 

Rodičia a priaznivci školy môžu každoročne venovať 2% z dane z príjmov pre RZ, ktoré sa použijú na rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu, rozvoj mimoškolských aktivít a na materiálno-technické vybavenie školy.

Predseda RZ:          Mgr. Blanka Slamková

Pokladník RZ:          Monika Ternerová

Dokumenty RZ:

Zriaďovacia listina.pdf

Stanovy.pdf

Triedni dôverníci 2016/2017.pdf

Špecifikácia r.2014.pdf

Špecifikácia 2% dane

______________________________________________________________________________  

Sídlo / fakturačná adresa:

Rodičovské združenie pri Základnej škole Močenok
ul. Školská 1699/23

951 31 Močenok

IČO: 37964691

DIČ: 2021818051

Bankové spojenie: SLSP Nitra a.s., pobočka Močenok

č.účtu: SK3609000000000031240242

BIC: GIBASKBX

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 1699/23, Močenok
    Školská 1699/23
    951 31 Močenok
  • Základná škola: +421 x 037 6552894

Fotogaléria