Projekt Digiškola

Pamiatky obce Močenok

Pamiatky obce Močenok   

Obec Močenok dýcha históriou. Ak ju raz navštívite, nájdete v nej kostol, kaplnky, kríže, kaštieľ, budovy z 18. storočia i domčeky pamätajúce predminulé storočie. Nájdete tu miesta, po ktorých vraj kedysi kráčali sv. Cyril a Metod, a osadu, kde žil a pracoval sv. Gorazd, prvý kresťanský a kultúrny dejateľ slovenského pôvodu. Aj súčasný erb s dominantným motívom biskupskej mitry pripomína spätosť obce s cirkevnými inštitúciami.

1. Farský Kostol sv. Klementa, pápeža a mučeníka -  národná kultúrna pamiatka

Terajší rímsko-katolícky farský Kostol svätého Klementa je jednou zo stavebných dominánt obce a zároveň centrom duchovného života veriacich. Na základe niektorých historických záznamov sa môžeme domnievať, že kostol venovaný tomuto svätcovi stál v obci už v rokoch 1332 - 1337. Výstavba dnešného kostola bola dokončená v roku 1765. Bol postavený v barokovom slohu a pozostával z lode a dvojitého kamenného chóru. Počas nasledujúcich desaťročí sa obec rozrastala a začiatkom 20. storočia došlo k prestavbe kostola za účelom jeho zväčšenia.  V 18. storočí boli vo veži kostola umiestnené dva zvony.  Ďalšie údaje o zvonoch hovoria, že do prvej svetovej vojny ich mal kostol štyri, no cez vojnu dva zrekvírovalo vojsko na výrobu munície. V súčasnosti je v kostole umiestnených až päť zvonov, pričom každý má svoje meno (napr. zvony Sv. Klementa, Sv. Cyrila a Metoda,  Sv. Gorazda). Pri bohoslužbách sa v tomto chráme dnes ešte stále používa pôvodný šestnásťregistrový organ z roku 1792. Ide o ojedinelý hudobný nástroj radiaci sa medzi najvzácnejšie u nás.

GPS súradnice:
48°13'57.9"N

17°55'56.2"E

2. Kalvária - národná kultúrna pamiatka

V mnohých mestách a dedinách na Slovensku sú postavené kalvárie, aby pripomínali umučenie Ježiša Krista. Mnohé sú staršie, iné novšie a sú obľúbeným miestom veriacich. Nie je tomu inak aj v Močenku. Na vyvýšenine nad ohybom cesty a Dlhým kanálom na severozápadnom okraji obce sa nachádza už viac ako stopäťdesiatročná kalvária. Pôvodne tu bol postavený farský kostol a pravdepodobne aj prvý kostolík z 9. storočia. Bola postavená v roku 1852. Súboru na západe dominuje Kaplnka sv. Hrobu s dvoma radmi súbežne rozmiestnených zastavení na severnej a južnej strane návršia. Zastavenia majú rovnakú formu kaplniek s trojuholníkovými strieškami. Na ich zadných stenách sú zavesené maľby vyobrazujúce scény Krížovej cesty. Pôvodná výzdoba kaplniek sa nezachovala, sú v nich novšie maľby. Okrem toho tu možno nájsť i súsošie Ukrižovania - tri kríže s plastikami, znázorňujúce známu scénu. Nedávno v priestoroch kalvárie prebiehal archeologický výskum.

GPS súradnice:
48°13'58.9"S
17°55'31.4"V
 

3. Kaplnka sv. Kríža

Baroková Kaplnka sv. Kríža je najstaršou zachovanou sakrálnou pamiatkou v Močenku, pochádzajúcou z roku 1729. Je umiestnená na prirodzenej vyvýšenine nad oblúkom cesty smerujúcej do Hornej Kráľovej. Jej podoba zaznamenaná v tomto období sa v základoch zhoduje so súčasnou podobou. Svätyni dominuje hlavný oltár sv. Kríža, reliéf Boha Otca na oblakoch i skupina Ukrižovania s Kristom, Pannou Máriou a sv. Jánom Evanjelistom. Pod kaplnkou sa nachádza krypta, v ktorej je od roku 1827 uložené srdce nitrianskeho biskupa Jozefa Klucha. Telo bolo o niekoľko dní neskôr prevezené  do Kostola sv. Michala v Nitre a pochované do biskupskej krypty v Katedrále sv. Emeráma. Pomník má dve urny v podobe kalichov stojacich po bokoch. Je na nich nápis Pretiosum cor et Viscera misericordiae! (Vzácne srdce a vnútornosti dané z milosrdenstva!) V súčasnosti sa kaplnka využíva na slávenie pohrebných svätých omší a každoročne pri sviatku Povýšenia sv. Kríža.

GPS súradnice:
48°23'237.8" S
17°93'186.0" V

4. Morový stĺp - súsošie svätej Trojice

Morové stĺpy sú spomienkou na ťažké časy morových epidémií. V Močenku sú až tri a tým sa nemôže pochváliť veľa obcí na Slovensku. Morový stĺp so súsoším sv. Trojice pripomína epidémiu cholery z roku 1849 a bol postavený na počesť jej obetí v roku 1851. Jeho vznik inicioval a sám financoval z vďaky za to, že cholera sa zastavila pred jeho domom, pán Ondrej Straňák. Táto vzácna vyše 160-ročná historická pamiatka sa nachádza v parku oproti rodinnému domu Straňákových a artézskej studni. Základ tvorí štvoruholníkový pylón vysoký štyri metre so súsoším svätých - Otca, Syna, Ducha svätého - a holubicou na jeho hlavici. Stĺp dotvára reliéf s náboženskou a morovou tematikou.

GPS súradnice:
48°13'30.2" S

17°55'52.0" V

5. Socha sv. Gorazda

Rodu nášho slovenského,
svätec mena vznešeného,
Gorazd syn tatranskej zeme,

Teba piesňou sláviť chceme...

Socha sv. Gorazda je považovaná za prvú svojho druhu na Slovensku a nachádza sa v areáli obecného úradu. Bola odhalená a posvätená nitrianskym diecéznym biskupom Mons. Viliamom Judákom v roku 2006. Dielo v životnej veľkosti z kameňa - andezitu - zhotovil nitriansky sochár Ján Svítek. Socha svätca - nášho rodáka - je vysoká 190 cm a spolu s podstavcom sa týči do výšky 2,5 metra.

V historických prameňoch presný dátum narodenia sv. Gorazda nie je známy a dobové správy o ňom sú skromné. Išlo o človeka ušľachtilého srdca, o horlivého kňaza aj mučeníka, spolupracovníka solúnskych bratov, najmä sv. Metoda. Tiež sa pokladá za spolupracovníka slovanského prekladu Svätého písma a za autora životopisu sv. Metoda. Z úcty k sv. Gorazdovi obec rozvíja gorazdovskú tradíciu. Každoročne organizuje Festival kresťanského divadla Gorazdov Močenok. V roku 1994 občania obce postavili Kaplnku sv. Gorazda v osade Gorazdov, ktorá spadá do katastrálneho územia Močenka.

GPS súradnice:
48°13'37.8" S

17°55'48.5" V

6. Kláštor Dcér kresťanskej lásky - Vincentiek

Založenie kláštora spojeného so školou a nemocnicou a príchod sestier „vincentiek“ v roku 1861 inicioval biskup Imrich Palugyay na pamiatku vojenskej udalosti v roku 1853, kedy došlo k pokusu o atentát na cisára Františka Jozefa I. K dievčenskej ľudovej škole pribudla v roku 1898 aj predchodkyňa dnešných materských škôlok, ktorú v tej dobe navštevovalo vyše sto detí. V roku 1950 bolo pôsobenie sestier násilne prerušené. Od roku 1987 tu fungovalo kultúrne stredisko, obecná knižnica i centrum voľného času. Stavba je poschodová na obdĺžnikovom pôdoryse, v centre poschodia je umiestnená kaplnka sv. Gorazda. Kríž na priečelí obnovený v roku 1989 posvätil Alojz Dúbravický.

Po ukončení rekonštrukcie v roku 2013 tu sídli aj Múzeum a galéria sv. Gorazda s cieľom zhromažďovať dokumenty o živote a diele sv. Gorazda, ale aj o miestnej kultúre, zvykoch a tradíciách.

GPS súradnice:
48°13'54.6" S

17°55'54.8" V

Použité zdroje:
Borzová, G. a kol.: Skvosty Močenka. FOMI, s. r. o., Martin, 2013. ISBN 978-80-970226-8-6.

http://mocenok.fara.sk/

____________________________________________________________________________

Tento dokument si môžete stiahnuť vo formáte pdf: Pamiatky_obce_Mocenok.pdf

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 1699/23, Močenok
    Školská 1699/23
    951 31 Močenok
  • Základná škola: +421 x 037 6552894

Fotogaléria