• 2% dane

  Vážení rodičia, prispejte prosím aj tento rok 2% z Vašich daní pre Rodičovské združenie pri Základnej škole Močenok. 

  Tlačivo: na stiahnutie

  Ďakujeme!

 • Karneval

  Dňa 12,2,2020 sa uskutočnil v našej škole karneval. Nálada bola výborná a masky ešte krajšie. Už sa tešíme na ďalší rok.

 • Hviezdoslavov Kubín – školské kolo – 10.2.2020

  Dňa 10. februára 2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. V školskej knižnici sa stretlo 18  recitátorov 2. – 9. roč., ktorí boli rozdelení do jednotlivých kategórií.

  Vyhodnotenie:

  1. kategória 2. –  4. roč.

  1. miesto  Silvia Švihoríková,  4.b

  2. miesto Ján Molnár, 3.a

  3. miesto Deana Fidlerová,  4.a, Miroslav Vagunda, 2.b

  2. kategória 5. - 6. roč.

  1. miesto: Barbora Horňáková, 6.a

  2. miesto: Ema Matušicová, 6.a

  3. miesto: Samuel Palkovič, 6.a

  3. kategória 7. - 9. roč.

  1. miesto: Chiara Grmanová, 8.b

  2. miesto: Laura Kolenčíková, 8.a, Liana Selešiová, 9.a

  3. miesto: Naďa Uhrová, 7.b

  Všetkým recitátorom ďakujeme za pekný umelecký zážitok a učiteľom za prípravu žiakov na túto súťaž.  

  Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín sa uskutoční 19. marca 2020 v Šali. Našu školu bude reprezentovať Silvia Švihoríková zo 4.b, Barbora Horňáková zo 6.a, Chiara Grmanová z 8.b.

 • Máme trvalú učebnú pomôcku: MODEL SPAĽOVNE A NÁVOD NA SEPARÁCIU ODPADU.

  V rámci environmentálnej výchovy bol vytvorený model spaľovne, do ktorého možno nahliadnuť po zdvihnutí striech na jednotlivých budovách. Separovanie odpadu po transportných pásoch, odpadová jama s hydraulickou rukou, samotný kotol so svetielkom na spaľovanie a výroba pary na roztočenie prierezu parnej turbíny na výrobu elektrickej energie, transformátor a rozvodová sieť. Táto učebná pomôcka slúži žiakom na vytvorenie si predstavy o fungovaní spaľovne.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Máša a medveď - 23.1.2020

  Dňa 23.1.2020 sa uskutočnilo v telocvični našej školy žonglérske predstavenie s názvom "Máša a medveď". Fotky prezrádzajú pohodovú atmosféru.

 • Jarné prázdniny

  Jarné prázdniny

  17. - 21. 2. 2020

 • Polročné prázdniny

  Polročné prázdniny

  3. 2. 2020

 • Vianočné prázdniny

  Vianočné prázdniny

  Vianočné prázdniny

  od 23.12.2019 do 7.1.2020

  Vyučovanie sa začína 8.1.2020.

 • Vianočná vareška - 11.12.2019

  Dňa 11.12 2019 sa v našej škole uskutočnil ďalší ročník podujatia pod názvom Vianočná vareška. Tento rok mali žiaci za úlohu pripraviť sladkú alebo slanú pochutinu a doladiť k nej miešaný nápoj. Vybrať víťaza spomedzi jedenástich družstiev bolo veľmi ťažké. Nakoniec boli výsledky nasledovné:

         1. miesto 8.A s receptom :

                Vianočné osvieženie s elixírom elfov.

         2. miesto 9.A s receptom :

                Babkine papuče s práškom na spanie.

         3. miesto 9.B s receptom:

                Horúci sen.

  Víťazom gratulujeme a tešíme sa na budúci rok.

  Do galérie Vianočná vareška - 11.12.2019 boli pridané fotografie.

 • Šaliansky Maťko, školské kolo - 9.12.2019

  Dňa 9. 12 2019 sa uskutočnilo školské kolo  v prednese povesti Šaliansky Maťko.  Do súťaže sa zapojilo 14 recitátorov, ktorí boli rozdelení do jednotlivých kategórií.

  Vyhodnotenie:

  1. kategória ( 2. – 3. roč.)

         1. miesto: Ján Molnár, 3. a

         2. miesto: Nela Molnárová, 2. a

         3. miesto: Miroslav Vagunda, 2. b

  2. kategória ( 4. – 5. roč.)

         1. miesto: Silvia Švihoríková, 4. b

         2. miesto : Eliška Spišiaková, 4. a

         3. miesto : Peter Lenický, 4. b

  3. kategória ( 6. – 7. roč. )

         1. miesto: Barbora Horňáková, 6. a

         2. miesto: Ema Matušicová, 6. a

         3. miesto: Linda Paškevičová, 7. b, Samuel Palkovič, 6. a

  V okresnom kole v Šali nás bude reprezentovať Ján Molnár, Silvia Švihoríková a Barbora Horňáková.

 • Filozoficko-ekologická výstava: Tri rady Eda "vševeda" - 5.11.2019

  Filozoficko-ekologická výstava: 

  Tri rady Eda "vševeda"

  I. strom:  NIKDY NIE SI SÁM

  II. strom:  NIKDY SA NEVZDÁVAJ

  III. strom:  NIKDY NEZABÚDAJ, ŽE SI ČLOVEKOM

  ... každý si tieto symboly nájde sám.

  Do galérie Filozoficko-ekologická výstava: Tri rady Eda "vševeda" - 5.11.2019 boli pridané fotografie.

 • Slovensko - krajina v srdci Európy

  Žiaci našej školy sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže s medzinárodnou účasťou s názvom SLOVENSKO - KRAJINA V SRDCI EURÓPY. Téma 11. ročníka sa niesla v duchu 100. výročia úmrtia M. R. Štefánika. Spomedzi  viac ako 1000 zaslaných prác vybrali prácu našich žiakov a ocenili ju zvláštnou cenou poroty v kategórii od 11 do 15 rokov. Cenu si prevzali osobne priamo na Ministerstve kultúry v Bratislave dňa 21.10.2019.

  Srdečne blahoželáme.

  Do galérie Slovensko - krajina v srdci Európy boli pridané fotografie.

 • Návšteva družobnej školy vo Vracove - 3.10.2019

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Jesenný zber papiera

  Jesenný zber papiera

  od 7. októbra do 11. októbra 2019

  v čase od 13,00 do 16,00

  v areáli našej školy.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ školy oznamuje, že dňa 3. októbra 2019 udeľuje riaditeľské voľno vzhľadom na návštevu všetkých zamestnancov školy družobnej obce Vracov.

 • Vyhodnotenie výsledkov športových súťaží za šk. rok 2018/2019 - Nitriansky kraj

  Vrámci okresu Šaľa sme sa umiestnili na I. mieste s počtom bodov 149.

  Vrámci kraja na prekrásnom VIII. mieste.

  Riaditeľ školy ďakuje všetkým žiakom, ale aj učiteľom, ktorí sa podieľali na týchto skvelých výsledkoch.

 • Oznam o obedoch - školská jedáleň pri ZŠ Močenok

  Vážení rodičia,

  nadobudnutím účinnosti zákona č. 544/2010 z.z O dotáciách vstúpila do platnosti  od 1.9.2019 pre ZŠ novela zákona týkajúca sa  zabezpečovania školského stravovania pre vybraný okruh stravníkov v zariadeniach školského stravovania.

  Na základe predmetnej novely má každý žiak základnej školy nárok na dotáciu vo výške 1,20 € na poskytnutie obeda, alebo iného jedla / balíček - vo výnimočných prípadoch a len na nevyhnutný čas/.

  Dotácia na stravu sa poskytne len v prípade, ak sa dieťa zúčasnilo na výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučovania a odobralo stravu.

  Ak sa dieťa nezúčastní vyučovania, dotácia sa v príslušnom dni neposkytne.

  Odhlasovanie z obedov bude prebiehať deň vopred, najneskôr do 14,00 hod. telefonicky

   č.t. 037 7781352, alebo osobne v priestoroch jedálne.

  V prípade, ak dieťa náhle ochorie a rodič ho nestihne odhlásiť, rodič je oprávnený v prvý deň choroby prísť zobrať obed do obedára v čase od 11,30 hod - do 12,00 hod., ale  musí si ho  zaplatiť, na tento obed sa dotácia nevzťahuje.  Na nasledujúce dni choroby dieťa z obeda odhlási.

  Z dôvodu plynulého zabezpečenia vydávania stravy a predpokladaného náporu stravníkov je potrebné dodržiavať čas vynášania obedov z jedálne. Počas vydávania obedov pre deti základnej školy sa strava do obedárov poskytovať nebude, preto je potrebné dodržiavať určený čas.

  V nabližších dňoch budú triedne učiteľky deťom rozdávať záväzné Zápisné lístky na stravovanie v šk.roku 2019/2020. Žiaci  ich obratom, najneskôr do 20.júna 2019  podpísané od rodičov vrátia triednemu učiteľovi. Svojim podpisom rodič  súhlasí s podmienkami poskytovania stravy a je povinný ich dodržiavať. Uvedené podmienky budú súčasťou Prevádzkového poriadku zariadenia a Vnútorného poriadku školy.

  Súčasne so zápisným lístkom žiaci dostanú aj poukážku na uhradenie jednorázového príspevku na stravovanie  vo výške 20,00 €, ktorý sa môže uhradiť  ihneď po odovzdaný zápisného listku, najneskôr však  do 20.augusta 2019.

  Tento príspevok bude slúžiť na úhradu stravy v prípade, ak rodič dieťa z obeda neodhlási a dieťa sa nezúčastí na vyučovaní, čím mu nárok na poskytnutie dotácie zaniká. V prípade, ak rodič počas školského roka bude dodržiavať všetky podmienky poskytovania stravy, dieťa bude v prípade neprítomnosti na vyučovaní pravidelne  odhlasovať, jednorázový príspevok sa mu na konci školského roka v plnej sume vráti.

  Stravník, ktorý do stanoveného termínu nesplní stanovené podmienky, nebude zaradený do zoznamu žiadateľov o dotáciu a nárok na dotáciu mu vznikne až od prvého dňa nasledujúceho mesiaca. To bude platiť aj pre žiakov, ktorí sa na stravovanie prihlásia počas školského roka.

  Vážení rodičia, nakoľko nás od 2.septembra 2019 čaká náročné obdobie na zabezpečenie stravovania pre vaše deti, žiadame Vás, aby ste sa k tejto problematike postavili zodpovedne, v stanovených termínoch odovzdali potrebné dokumenty, vykonali úhradu jednorázového príspevku a počas školského roka pravidelne odhlasovali svoje deti z obedov počas ich neprítomnosti na vyučovaní.

  Celý oznam o obedoch aj tu: Oznam_obedy.docx

 • Exkurzia u hasičov v Nitre - 17.6.2019

  Dňa 17. 6. 2019 žiaci 1. a  2. ročníka ZŠ Močenok navštívili Hasičský a záchranný zbor v Nitre. Žiaci si pozreli kancelárie, jedáleň, telocvičňu a iné miestnosti v budove. V garáži ich očarili záchranné hasičské vozidlá a rôzne náradie a pomôcky. Niektorí si vyskúšali hasičskú prilbu a oblečenie. Na ihrisku prekonávali rôzne prekážky, vozili sa na terénnom aute, liezli na hasičské auto a vyskúšali si hasenie ohňa pomocou hadice s vodou. Na ,,záchrannú akciu" budú žiaci dlho spomínať. Boli premočení do nitky a museli sa sušiť na slniečku, aby prázdniny neprivítali s chorobou v posteli. Na záver každý žiak dostal na pamiatku hasičskú vymaľovánku.

  Bol to super prežitý deň!

  Do galérie Exkurzia u hasičov v Nitre - 17.6.2019 boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 1699/23, Močenok
  Školská 1699/23
  951 31 Močenok
 • Základná škola: +421 x 037 6552894

Fotogaléria